สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑

สรุปข้อมูล ประจำปี 2564
ที่กลุ่มช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละChartอธิบาย
1กลุ่มอำนวยการ - -0-
2กลุ่มนโยบายและแผน - -0-
3กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - -0-
4กลุ่มบริหารงานบุคคล - -0-
5กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - -0-
6กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา - -0-
7หน่วยตรวจสอบภายใน - -0-
8กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - -0-
9กลุ่มกฎหมายและนิติกร - -0-
10กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - -0-
รวม - -0ปรับปรุง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  
Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒